فمینیست‌ها برای ژینا

پنل گفت‌وگو با محوریت یک سال ژن ژیان ئازادی – تَکینگی قیام ژینا: انقلابی فمینیستی در حال شدن

در آستانه نخستین سالگرد بلندترین خیزش انقلابی مردم پس از انقلاب ۵۷ و از پس ماه‌ها جد و جهد حکومت برای سرکوب، به اسارت کشیدن و کشتن مردم به‌پاخاسته، معترض و انقلابی، ضروری است که با نگاه به ماه‌های سپری شده در مسیری که پیموده‌ایم تامل کنیم و درک روشن‌تری از جایی که ایستاده ایم پیدا کنیم؛ از دستاوردها، ناکامی‌ها، امیدها و امکان‌ها بپرسیم و سوژگی سیاسی شکل گرفته و بربالیده قیام انقلابی ژن، ژیان، ئازادی را تحلیل کنیم.

نیاز به گفتن نیست که آن‌چه که در روزها و ماه‌های آتی خواهیم ساخت، جز در پیوند با موقعیت مادی، از دل درک ما از موقعیت و خوانش‌های متکثری سر می‌زند که از رویدادها ارائه می‌دهیم.ما در شبکه فمینیست‌ها برای ژینا تعدادی پنل با محوریت تحلیل یک سال ژن، ژیان، ئازادی طراحی کردیم که به مرور برگزار و پخش می‌شوند.

پنل اول با عنوان تکینگی قیام ژینا: انقلابی فمینیستی در حال شدن با حضور سوزان کریمی و مریم فتحی و با گردانندگی یگانه خویی در کانال یوتیوب شبکه قابل مشاهده است.

پنل گفت‌وگو با محوریت یک سال ژن ژیان ئازادی – تَکینگی قیام ژینا: انقلابی فمینیستی در حال شدن