فمینیست‌ها برای ژینا

تجمع ۲۵ نوامبر در برلین

فمنیست‌ها برای ژینا در ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ۲۵ در برلین.

      

تجمع ۲۵ نوامبر در برلین